Vegetation
Oswaldo RiosOswaldo RiosMexico

Trees vegetation plan and elevation