unfilar diagram
Oswaldo Fierro ValleOswaldo Fierro ValleEcuador

Diagram in a two-storey house with 7 circuits