SBI LATRINE ARQ. dwg

DETAIL OF BASIC SANITATION LATRINE; ARCHITECTURE; SANITATION