Fuel Tanks Installation Detail
Acardoso AcardosoAcardoso AcardosoColombia

Mechanical detail to note for installation of fuel tanks at service stations.