blind Metalica
Jorge Eduardo Fleitas QuiñonezJorge Eduardo Fleitas QuiñonezParaguay

Metal shutters for oil tank. views - axonometric - detail