World War 1915 - 1918
Edoardo SartoreEdoardo SartoreItaly

Mountains - armies (italian and austrian). was period from 1915 to 1918.mount pasubio