Social housing
Guido Hidalgo UrquizuGuido Hidalgo UrquizuBolivia

Social housing - plants - cuts - views - construction details