SIMPLIFIED DESIGN MIXER
Leon LiLeon LiPeru

Excel spreadsheet - analysis